Generelle betingelser

Opdateret 29 juni 2022

1. Projektleverance

1.1 Projektet omfang og betingelser for levering, defineres ved projektopstart, enten ved en projektbeskrivelse, et tilbud eller anden dialog mellem parterne, alt afhængigt af projektets omfang.

1.2 Det er kundens ansvar at sikre at projektet er tydeligt og præcist defineret inden projektet igangsættes og alle ønsker er indeholdt.

1.3 Hvis der ved projektstart er indiceret et forventet timeforbrug, kan dette alene bruges som estimat og udgør ikke en fast pris med mindre dette er tydeligt aftalt. Kunden bliver faktureret efter medgået tid på opgaven.

1.4 Ved afslutning af projekter hvor der er leveret mere end 5 dages arbejde, fremsendes en leverancegodkendelse, som skal returneres af kunden inden for 5 hverdage, ellers anses leverancen for godkendt af kunden.

1.5 Leverancen skal godkendes af kunden med mindre der er væsentlige mangler i leverancen. Væsentlige mangler skal listes og beskrives tydeligt i leverancegodkendelsen. Væsentlige mangler omfatter ikke fejl som alene er ubetydeligt kosmetiske, ikke har betydelig indvirkning på leverancens funktionalitet og hvor der ikke er en rimelig workaround.

1.6 Ligeledes skal kunden liste anmærkninger til leverancen, som er mangler ved leverancen, som ikke er væsentlige mangler, men alligevel skal rettes. Anmærkninger skal afhjælpes hurtigst muligt og senest indenfor 30 dage.

2. Ansvar

2.1 Kunden er ansvarlig for at give fyldestgørende og korrekt instruktion ved projektopstart.

2.2 Kunden er ansvarlig for at stille nødvendig dokumentation (herunder nødvendige kontoadgange), indhold (tekst, billeder og video) til rådighed.

2.3 Kunden er ansvarlig for at levere alle tekster, formuleringer mv. med mindre andet er aftalt.

2.4 Kunden har ansvar for at kunden har nødvendige rettigheder til det indhold kunden stiller til rådighed, eller indhold som efter aftale mellem parterne måtte blive brugt i projektet.

2.5 Kunden skal være tilgængelig med relevante ressourcer til møder og eventuelle workshops.

2.6 Kunden er ansvarlig for at levere ovenstående hurtigt og effektivt og indenfor aftalt tid.

3. Rettigheder

3.1 Når “Leverancegodkendelsen” er underskrevet, overgår rettigheden til og ansvar for projektet til Kunden.

4. Datasikkerhed

4.1 Code by Panduro har i videst muligt omfang truffet foranstaltninger til opretholdelse af datasikkerhed, herunder til hindring af tredjemands uberettigede adgang til kundens data.

4.2 Code by Panduro er ikke ansvarlig for, at tredjemands får adgang til kundens data som følge af fejl i data transmissionerne eller ved tredjemands indtrængen på data transmissionsforbindelsen.

4.3 Code by Panduro kan ikke gøres erstatningsansvarlige for såvel direkte som indirekte tab som følge af Ransomware angreb, på de IT systemer, som benyttes til løsning af kundens opgave. Dette gælder såvel tab af data, tabt arbejdstid samt manglende overholdelse af deadlines som følge heraf.

4.4 Kunden er ansvarlig for egen og brugeres misbrug af systemet. Kunden er ansvarlig for tab hos Code by Panduro eller tredjemand som følge heraf.

5. Fakturering

5.1 Medmindre andet er aftalt, så faktureres Kunden efter medgået tid tid ultimo hver måned.

5.2 Gebyrer for 3. parts ‘tjenester og abonnementer’ skal betales direkte af Kunden, medmindre det er angivet i aftalen med Kunden.

5.3 Udlæg - som eksempelvis porto, licensbetalinger for programmer/software, km. godtgørelse, udgifter til ophold m.v. – viderefaktureres ultimo hver måned.

5.4 Alle priser er genstand for årlig prisregulering.

5.5 Alle ydelser faktureres med tillæg af moms og med betalingsbetingelser 14 dage netto. Er kunden uenig i en faktura fra Code by Panduro, skal kunden gøre Code by Panduro opmærksom herpå senest 10 dage fra fakturadato, ellers betragtes fakturaen som anerkendt.

5.6 Ved for sen betaling sendes rykker med gebyr på 150,- kr. og der tilskrives morarenter med 2% pr. påbegyndt måned. For sen betaling betragtes som misligholdelse, som berettiger Code by Panduro til at stoppe arbejdet jf. ovenfor.

5.7 Såfremt Code by Panduro arbejder for virksomheder, som kunden har et koncernmæssigt tilhørsforhold til, hæfter disse virksomheder og kunden solidarisk for gæld til Code by Panduro.

6. Fortrolighed

6.1 Code by Panduro vil kun bruge og dele fortrolige oplysninger afsløret af Kunden med medarbejdere eller leverandører, som er forpligtet til at have informationen for at kunne levere projektet.

7. Overtrædelse af betingelser

7.1 Ved væsnetlige overtrædelse, herunder manglende væsentlige leverancer eller væsentlige forsinkelser, som Code by Panduro alene er ansvarlig for, er Kunden berettiget til at standse projektet. Kunden overtager projektet som om det var leveret og skal betale for det leverede arbejde.

7.2 I tilfælde af at Kunden væsentligt misligholder Code by Panduro betalingsbetingelser, er Code by Panduro berettiget til at lukke for adgangen til den leverede hjemmeside eller applikation.

7.3 Såfremt en tvist mellem Code by Panduro og Kunden ikke kan løses gennem dialog, vil dansk lovgivning være gældende, og begge parter er berettiget til at rejse tiltale ved de danske domstole.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Code by Panduro kan ikke gøres ansvarlig for forhold, som Code by Panduro ikke har indflydelse på, herunder tyveri, arbejdsnedlæggelse, force majeure m.v.

8.2 Code by Panduro kan ikke gøres ansvarlig for hændelig undergang af kundens informationer og materiale eller eventuelle konsekvenser heraf.